zaterdag 12 januari 2013


Het Onze Vader *verbeelding van een  universeel gebed
Serie van zeven objecten betrekking hebbende op de zeven bedes uit Het Onze VaderMotivatie:

Mijn ontroering bij het zien van een doofstom kind dat met gebarentaal Het Onze Vader bad is de drijfveer geweest om deze serie te maken.

Inspiratie:

Als leidraad heb ik gekozen Het Onze Vader gebed dat opgetekend staat in het evangelie van Matthëus. Dit is de meest bekende versie.
De context waarin dit gebed staat in de Bijbel is evenzeer belangrijk voor het tot stand komen van mijn beelden.
Kennis van de Hebreeuwse taal gaf mij meer inzicht in de betekenis van de woorden die Jezus gebruikte.
Dit alles tezamen met op mijn netvlies het blijvende beeld van dat doofstomme meisje dat niet met haar oor kon horen en niet met haar mond kon praten maar desondanks door middel van eenvoudige, eerbiedige gebaren luisterde en God dankte en loofde. Bidden beleef ik als een wandelen met God.
 
Materiaalkeuze:

Om de alom, voortdurende tegenwoordigheid van God te verbeelden heb ik bij elk beeld ronde vormen gebruikt. Ik werk veelal met natuurlijke materialen zoals steen, glas, stof en geroest metaal. Glas heeft de betekenis van gebrokenheid, van het begrensd zijn, maar ook, zo het je gegeven wordt, een heldere doorkijk.
De gestaltes zijn van stof gemaakt. Zij stellen de biddende mens voor. Bidden is ook vertrouwen. Geloven in de trouw van de Ander. Daarom koos ik blauw als hoofdkleur. Het is de kleur van trouw. Trouw in tijden van droefenis en trouw in tijden van vreugde. Ik verwerk altijd voile stoffen om de verbintenis aan te geven met gene zijde.

Presentatie:

Deze beelden verdienen uitleg. Daartoe heb ik een lezing voorbereid.
Met behulp van een korte serie lichtbeelden ga ik in op belangrijke details van de objecten. Vooraf geef ik een inleiding over het gebed in het algemeen. Het geheel wordt omlijst met muziek.

                                                      ___________________

Onze Vader
Vlg. NBG 1951: Matheus 6:9-13


Onze Vader die in de hemel zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel
Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schulden
Zoals ook wij onze schuldenaars vergeven
En leid ons niet in verzoeking
Maar verlos ons van de boze
Want van U is het koninkrijk
En de kracht en de heerlijkheid
In eeuwigheid. Amen.Awinoe sje-ba-Sjamajim
Fonetische transcriptie uit het Hebreeuws in de reconstructie van de 'Verenigde Raad van Kerken in Israel':

Awinoe sje-ba-Sjamajim
Jitkadesj Sjimcha;
Tawo Malchoet-cha;
Je asse rezoncha ke-wa-Sjamajim ken ba-aretz
Et lacham choekenoe ten lanoe hajom,
Oe-slach lanoe al chata 'enoe, ke-fi
Sje-sochim gam anachnoe la-chot im lanoe.
We-al twei enoe lij'dej nissajon,
Ki im chalzenoe min ha-ra,


Ki lecha ha-mamlacha we-ha-gwoera
We-ha-tif-aret le almej olamim.Hertaling van het 'Onze Vader' uit het Aramees

Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat me ontroert,
ik geef u een naam opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven.

Bundel uw licht in mij - maak het nuttig
Vestig uw rijk van eenheid nu.
Uw enige verlangen handelt dan samen met het onze.

Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en aan inzicht.
Maak de koorden van fouten los die ons vastbinden aan het verleden
zoals ook wij anderen hun misstappen kunnen vergeven.

Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden
Uit u wordt de alwerkzame wil geboren,
de levende kracht om te handelen,
het lied dat alles verfraait,
en dat zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.