zondag 12 januari 2014

Nieuw!

Salonlezingen
Voor kleine gezelschappen


Ontvangst op locatie


VILLA ERAS    Baroniestraat 43    Boxtel

dinsdag 9 april 2013

Expositie Onze Vader in Grote Kerk te 's Hertogenbosch

Voor de periode 14 augustus t/m 21 augustus 2013 zal in de Grote Kerk te 's Hertogenbosch een tentoonstelling ingericht worden van werken van Zwaantje Akse uit Boxtel.

                                              De titel van de expositie draagt de naam:

                                                           'Het Onze Vader',
                                             - verbeelding van een universeel gebed -

Het betreft een serie van zeven objecten, die betrekking hebben op de zeven bedes uit het Onze Vader gebed.

Het belooft een sfeervolle expositie te worden  U bent van harte uitgenodigd. Zaterdag is de kerk de gehele dag geopend voor publiek. Tevens ook op woensdagmiddag.


Lezing in 's Hertogenbosch

Dinsdag 9 april 2013 om 10.00 uur is er in de Wederkomstkerk een diapresentatie van beelden die kunstenares Zwaantje Janssens-Akse  uit Boxtel maakte bij het Onze Vader.

Zij zal tijdens de diapresentatie vertellen hoe zij door dit gebed geïnspireerd wordt en hoe de beelden tot stand zijn gekomen.
In augustus 2013 exposeert zij en zijn de beelden te zien in onze Grote Kerk.
Met de gespreksgroepen  'Op de koffie in de kerk' en 'De Zuiderschans' verdiepen we ons momenteel in de betekenis van het 'Onze Vader'.

De verbeelding van dit gebed is een extra toevoeging waardoor het 'Onze Vader' nog meer gaat spreken.

Naast de deelnemers aan deze gespreksgroepen zijn ook andere belangstellenden van harte welkom op deze ochtend!

Voor informatie en opgave kunt u terecht bij:
Elly Zandstra
telefoon: 06-36496719 of
e-mail: elgla@xs4all.nl


zaterdag 12 januari 2013


Het Onze Vader *verbeelding van een  universeel gebed
Serie van zeven objecten betrekking hebbende op de zeven bedes uit Het Onze VaderMotivatie:

Mijn ontroering bij het zien van een doofstom kind dat met gebarentaal Het Onze Vader bad is de drijfveer geweest om deze serie te maken.

Inspiratie:

Als leidraad heb ik gekozen Het Onze Vader gebed dat opgetekend staat in het evangelie van Matthëus. Dit is de meest bekende versie.
De context waarin dit gebed staat in de Bijbel is evenzeer belangrijk voor het tot stand komen van mijn beelden.
Kennis van de Hebreeuwse taal gaf mij meer inzicht in de betekenis van de woorden die Jezus gebruikte.
Dit alles tezamen met op mijn netvlies het blijvende beeld van dat doofstomme meisje dat niet met haar oor kon horen en niet met haar mond kon praten maar desondanks door middel van eenvoudige, eerbiedige gebaren luisterde en God dankte en loofde. Bidden beleef ik als een wandelen met God.
 
Materiaalkeuze:

Om de alom, voortdurende tegenwoordigheid van God te verbeelden heb ik bij elk beeld ronde vormen gebruikt. Ik werk veelal met natuurlijke materialen zoals steen, glas, stof en geroest metaal. Glas heeft de betekenis van gebrokenheid, van het begrensd zijn, maar ook, zo het je gegeven wordt, een heldere doorkijk.
De gestaltes zijn van stof gemaakt. Zij stellen de biddende mens voor. Bidden is ook vertrouwen. Geloven in de trouw van de Ander. Daarom koos ik blauw als hoofdkleur. Het is de kleur van trouw. Trouw in tijden van droefenis en trouw in tijden van vreugde. Ik verwerk altijd voile stoffen om de verbintenis aan te geven met gene zijde.

Presentatie:

Deze beelden verdienen uitleg. Daartoe heb ik een lezing voorbereid.
Met behulp van een korte serie lichtbeelden ga ik in op belangrijke details van de objecten. Vooraf geef ik een inleiding over het gebed in het algemeen. Het geheel wordt omlijst met muziek.

                                                      ___________________

Onze Vader
Vlg. NBG 1951: Matheus 6:9-13


Onze Vader die in de hemel zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel
Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schulden
Zoals ook wij onze schuldenaars vergeven
En leid ons niet in verzoeking
Maar verlos ons van de boze
Want van U is het koninkrijk
En de kracht en de heerlijkheid
In eeuwigheid. Amen.Awinoe sje-ba-Sjamajim
Fonetische transcriptie uit het Hebreeuws in de reconstructie van de 'Verenigde Raad van Kerken in Israel':

Awinoe sje-ba-Sjamajim
Jitkadesj Sjimcha;
Tawo Malchoet-cha;
Je asse rezoncha ke-wa-Sjamajim ken ba-aretz
Et lacham choekenoe ten lanoe hajom,
Oe-slach lanoe al chata 'enoe, ke-fi
Sje-sochim gam anachnoe la-chot im lanoe.
We-al twei enoe lij'dej nissajon,
Ki im chalzenoe min ha-ra,


Ki lecha ha-mamlacha we-ha-gwoera
We-ha-tif-aret le almej olamim.Hertaling van het 'Onze Vader' uit het Aramees

Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat me ontroert,
ik geef u een naam opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven.

Bundel uw licht in mij - maak het nuttig
Vestig uw rijk van eenheid nu.
Uw enige verlangen handelt dan samen met het onze.

Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en aan inzicht.
Maak de koorden van fouten los die ons vastbinden aan het verleden
zoals ook wij anderen hun misstappen kunnen vergeven.

Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden
Uit u wordt de alwerkzame wil geboren,
de levende kracht om te handelen,
het lied dat alles verfraait,
en dat zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.

donderdag 12 januari 2012

De Schepping een verbeelding van het Genesisverhaal
Tentoonstelling van zeven objecten betrekking hebbende op de zeven dagen van de schepping
Motivatie:

De verwondering over de schepping is de drijfveer geweest om deze serie te maken.

Inspiratie:De bijbelse verhalen, met name het boek Job, de Psalmen, het Hooglied en natuurlijk het Genesisverhaal.
Kennis van de Hebreeuwse taal gaf mij meer inzicht in de betekenis van de verhalen. Het woord is belangrijk.  Ik blijf me verbazen over de samenhang van de bijbelse woorden en verhalen.
Het scheppingsverhaal is een topverhaal.

Materiaalkeuze:
Ik heb veelal aardkleuren gebruikt en natuurlijke materialen. De gestaltes zijn van stof gemaakt. Zij stellen de scheppingskracht voor, de idee, het beginsel, het Woord van God.
Ik werk graag met voile stoffen om de verbintenis aan te geven met gene zijde. Glas heeft de betekenis van gebrokenheid, van het begrensd zijn, maar ook, zo het je gegeven wordt, een heldere doorkijk.
Spiegelglas herinnert mij er aan dat datgene wat we kunnen zien en waarnemen niet de enige werkelijkheid is maar dat er zoveel meer is.
De beelden zet ik graag op roestige zuilen. Roest, in al haar pracht, vind ik uitermate geschikt om aan te geven dat alles hier zijn duur heeft, tijdelijk is, vergankelijk is.

Deze beelden verdienen uitleg en daartoe heb ik een lezing voorbereid.:

zaterdag 19 maart 2011

Tentoonstelling - De Schepping - in 's Hertogenbosch

's Hertogenbosch, woensdag 13 april 2011
DE SCHEPPING, expositie van zeven beelden

Eeuwenlang praat en schrijft men over de Schepping. En of je nu wel of niet iets hebt met het scheppingsverhaal uit de bijbel, een ding zullen we toch moeten toegeven: het is een prachtig gecomponeerd verhaal.
Dat heeft mevrouw Zwaantje Akse in ieder geval wel zo ervaren.Zij noemt het scheppingsverhaal een topverhaal! In een lezing vertelt zij hierover en zij doet dat aan de hand van zeven beelden die zij zelf gemaakt heeft, allemaal van natuurlijke materialen. Elk object beeldt een dag van de schepping uit.
Haar verhaal wordt ondersteund met lichtbeelden en muziek.

Kan zo'n verhaal ons aanspreken in een wereld waarin berichten en kranten en op tv, soms zoveel onrust brengen? Kan de orde in het verhaal , de wanorde in de wereld een beetje bij ons wegnemen?
Om daar achter te komen bent u van harte uitgenodigd de lezing bij te wonen en de beeldententoonstelling te bekijken op:

WOENSDAGAVOND 13 APRIL A.S.
OM 19.30 UUR
WILLIBRORDKERK
KWARTIERENLAAN 90, DEN BOSCH

Graag vooraf aanmelden bij :
Marina van Hedel: marinavanhedel@hotmail.com  Tel: 073-64.400.61  of
Catharine Passlack: passlack@hetnet.nl

Werkgroep ' Ontmoetingen ': Pauline Graves, Jenny Veldhhuis, Catharine Passlack. Marina van Hedel


Dag 4 : ZON, MAAN EN STERREN    1/7 uit de serie De Schepping 2002
  
Genesis 1 : 14-19  En God zeide: Dat er lichten zijn aan het uitspansel des hemels om scheiding te maken tussen den dagen den nacht, en dat zij dienen tot aanwijzing zowel van vaste tijden als van dagen en jaren; en dat zij tot lichten zijn aan het uitspansel des hemels om licht te geven op de aarde; en het was alzo. En God maakte de beide grote lichten, het grootste licht tot heerschappij over den dag, en het kleinere licht tot heerschappij over den nacht, benevens de sterren. En God stelde ze aan het uitspansel des hemels om licht te geven op de aarde, en om te heersen over den dag en over den nacht, en om het licht en de duisternis te scheiden. En God zag, dat het goed was. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de vierde dag.
vrijdag 18 maart 2011

De Schepping in beeld

Utrecht, donderdag 31 maart 2011
LEZING over het Hebreeuwse Scheppingsverhaal

Onder auspicien van de protestantse wijkgemeente Utrecht-Zuid zal Zwaantje Akse uit Boxtel  op donderdag 31 maart a.s. in de Marcuskerk een lezing verzorgen over de beelden die zij heeft gemaakt welke betrekking hebben op het scheppingsverhaal in de Bijbel. Met behulp van lichtbeelden en muziek zal zij iets vertellen over haar inspiratie, motivatie en materiaalgebruik van haar werken.

Wat zij vertelt over dag zeven:

........Na de schepping komt de mens in beweging. In dat woord beweging zit het woordje: weg. De mens gaat zijn weg. Zo gezien leven wij nu dus in de zevende dag. God heeft op die dag gerust en de mens kan gerust zijn want alles wat God gemaakt heeft was zeer goed en bovendien heeft God die dag gezegend en geheiligd.
Wij ervaren onze weg echter vaak als zwaar, soms loodzwaar. Om die zwaarte aan te geven heb ik voor de uitbeelding van de weg een loden pijp gebruikt. Op die weg wat wij ervaren als "goed en kwaad". Niet om een moreel onderscheid te maken tussen beiden maar goed en kwaad te zien als het geheel van de werkelijkheid zoals die zich aan ons voordoet. Aan de ene uiteinde dus de macht van het kwade en aan de andere kant de bruid die haar offer vol overgave aanbiedt. Zij heeft de goede strijd gestreden. Het kwaad ook een plaats gegeven zoals wij als een vanzelfsprekendheid het goede een plaats geven.

Goed en kwaad in harmonie. Dat beeld van harmonie nodigt uit tot lofprijzing van de Schepper Die in den beginne hemel en aarde gemaakt heeft en er Zijn oordeel over gaf zijnde:....en zie, het was zeer goed.

Het belooft een boeiende en sfeervolle middag te worden.


Dag 7: DE WEG             1/7 uit de serie De Schepping 2002

Genesis 2 : 1-4.   Alzo werden voltooid de hemel en de aarde en al hun heir. Toen God op den zevenden dag het werk voltooid had, dat Hij gemaakt had, rustte Hij op den zevenden dag van al het werk, dat Hij gemaakt had. En God zegende den zevende dag en heiligde dien, omdat Hij daarop gerust heeft van al het werk, dat God scheppende tot stand had gebracht. Dit is de geschiedenis van den hemel en de aarde, toen zij geschapen werden.

vrijdag 17 december 2010

De Schepping, een verbeelding van het Genesisverhaal

Lezing met lichtbeelden in Weesp op 5 januari 2011

Momenteel leven wij in een rumoerige tijd. Je kunt geen krant lezen of een televisieprogramma bekijken of je wordt wel geconfronteerd met berichten en beelden die je onrustig maken. Als je niet oppast dan word je meegesleept in felle discussies, en uiteindelijk word je er alleen maar treuriger van.
Aan de hand van beelden vertel ik over een wereld tegenovergesteld aan die wereld van wanorde. Over een wereld waar de Schepper zelf zijn oordeel over geeft zijnde: Zie het is zeer goed. Een wereld, twee kanten. Daar ga ik tijdens mijn lezing uitvoerig op in.

zondag 12 december 2010

Lezing De Schepping in Zaandijk

Zaandijk, maandag, 13 december 2010
DE SCHEPPING,  een verbeelding van het genesisverhaal.

Het scheppingsverhaal is een topverhaal. Het is een ontroerend liefdesverhaal en gaat over de betrekking tussen de Schepper en de schepping. Liefde, in welke relatie dan ook kennen wij allemaal en daarom is het thema van dit verhaal zo herkenbaar.

Op uitnodiging van de landelijke christelijke vrouwenbeweging PASSAGE afd. Koog/Zaandijk zal Zwaantje Akse uit Boxtel maandag 13 december a.s. in de ontmoetingskerk een lezing verzorgen met als onderwerp De Schepping. Met behulp van lichtbeelden en muziek toont zij het resultaat van de zeven beelden die ze hierover heeft gemaakt en vertelt iets over haar motivatie, inspiratie en materiaalgebruik van haar werken.  Elk object beeldt een dag van de schepping uit.

EEN PRACHTIGE OPMAAT NAAR HET KERSTFEEST.

  Dag 1   LICHT     1/7 uit de serie De Schepping 2002

Genesis 1:1-5      In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren. En God zeide: "Er zij licht", en er was licht. En God zag, dat het licht goed was, en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: De eerste dag.